Górnicze roboty specjalistyczne

W zakresie robót górniczych specjalizujemy się w wykonawstwie:

 • robót kotwiowych
 • robót iniekcyjnych
 • wykonawstwie przestrzennych obudów drewnianych
 • uszczelnienie szybów oraz ujęcię wycieków
 • wykonawstwo rurociągów w szybach i wyrobiskach poziomych
 • remonty i budowa zbiorników i przepompowni podziemnych
 • hydroizolacja obudów szybowych
 • wykonanie robót montażowych uzbrojenia szybu
 • przebudowy w szybach i szybikach
 • kontrola stanu geotechnicznego wyrobisk podziemnych
 • geodezyjne pomiary specjalistyczne zespołu wyciągowego (szyb, wieża i maszyna wyciągowa)
 • monitoring okresowy i stały obiektów oraz terenów górniczych
 • inwentaryzacja i pomiary podziemne

Galeria