Ekspertyza techniczna wraz z otworowymi badaniami podłoża w piwnicach budynku w Kłodzku

Ekspertyza i badania zostały przeprowadzone w piwnicach budynku mieszkalnego ze względu na występujące tam niepokojące i postępujące spękania ścian, filarów ceglanych i fundamentów.

Zakres wykonanych prac:

  • badanie literatury, map, dostępnej dokumentacji budowlanej i historycznej,
  • rozparcie (zabezpieczenie) zagrożonych ścian,
  • wykopy badawcze (rozpoznanie murów fundamentowych),
  • badania wiertnicze z wziernikowaniem otworów,
  • założenie systemu pomiarowego (monitoringu deformacji),
  • interpretacja danych badawczych wraz z koncepcją zabezpieczeń.

Z naszych wcześniejszych doświadczeń i ostatnich realizacji na Twierdzy Kłodzkiej wiemy iż pod dużą częścią zabudowy miejskiej Kłodzka występują historyczne, pomilitarne wyrobiska podziemne. Wiele z nich jest niezinwentaryzowanych lub ich przebieg nie jest określony. Od czasu ich powstania wiele z tych pustek uległo samoczynnemu zawałowi lub celowemu podsadzeniu względnie przebudowie. Te często skomplikowane układy podziemne są zazwyczaj już niedostępne z powierzchni terenu lub obecnie istniejącej zabudowy naziemnej. Z tego powodu penetracja, dokumentacja i inwentaryzacja tego labiryntu podziemnego jest niezwykle utrudniona, a w wielu miejscach wręcz niemożliwa. Założono iż metodami weryfikacyjnymi dla powyższego zadania będą wykopy sondażowe i odwierty badawcze do głębokości zabudowy tych historycznych wyrobisk tzn. do głębokości ok. 5m poniżej poziomu terenu. Z uwagi na głębokość posadowienia piwnic tj. ok. 2m poniżej poziomu terenu, założono iż podstawową głębokością otworów badawczych będzie 3m.

Prace rozpoczęto od wykonania zabezpieczenia terenu badań, czyli zabudowy drewnianych ram w sąsiedztwie najbardziej zdegradowanych ścian. Wkopy badawcze wykonano w przestrzeniach piwnicznych celem wstępnego rozpoznania zakresu osiadania murów fundamentowych i ew. deformacji murów pod posadzką piwnic. Ich lokalizacja była ustalana na podstawie oglądu stanu istniejącego posadowienia murów oraz stanu posadzek. Celem przeprowadzonych badań była próba lokalizacji pustek, rozluźnień i ewentualnych chodników, mogących mieć wpływ na stateczność obiektu oraz infrastruktury.

Otworowe badanie wiertnicze w przestrzeniach podziemnych /otwory pionowe, poziome i skośne w obrębie piwnic i korytarzy/ zostały wykonane za pomocą wiertarek elektrycznych w przekroju 40mm. Lokalizacja otworów badawczych była ustalana tak samo jak w przypadku wkopów na podstawie oglądu stanu istniejącego posadowienia murów i stanu posadzek i typowania lokalizacji z planu pomieszczeń, przewidywanej lokalizacji pustek za istniejącymi ścianami, stropami i spągami piwnicznymi wynikającej z map i dokumentacji historycznej pozyskanej na etapie kwerendy. Po wykonaniu otworów wiertniczych i ich wysuszeniu wykonywano sesję wziernikowania za pomocą kamer inspekcyjnych typu Fortec oraz Wohler prowadzonych na wyskalowanym sztywnym przewodzie. W efekcie prowadzonych wierceń i wziernikowania kamerami cyfrowymi potwierdzono istnienie kilku nieciągłości i wtórnego luźnego wypełnienia zlokalizowanych wzdłuż zdeformowanego obszaru w piwnicach kamienicy. W profilach występuje zbutwiałe drewno, gniazda piasku i lużniejszego materiału gliniastego zalegającego z reguły w układzie warstw poziomych. 

Po zakończeniu prac badawczych celem obserwacji dynamiki deformacji w kluczowych miejscach obszaru badań zabudowano zestaw stanowisk pomiarowych umożliwiających obserwację dynamiki deformacji murów w obrębie piwnic kamienicy.

Wszystkie dane zestawiono w postaci przekrojów i opisów, poddano analizie i przedstawiono w formie graficznej oraz opisowej. Na podstawie powyższych powstał katalog zaleceń (koncepcja) zabezpieczeń budynku przed dalszą degradacją.

Jeżeli Twój obiekt znajduje się w zagrożeniu z dowolnych geotechnicznych przyczyn, zapraszamy do kontaktu. Oferujemy bezpłatną konsultację.

Galeria