Monitoring ciągły i wizyjny szybu Kościuszko, KS Wieliczka

W latach 2014-2015 przeprowadzono zaawansowane zagadnienie uszczelnienia zabytkowego, wybudowanego w XVIII wieku, szybu Kościuszko usytuowanego w zachodniej części obszaru górniczego Kopalni Soli "Wieliczka". Inwestycja miała na celu zatrzymanie napływu wód powierzchniowych oraz dwóch płytko posadowionych horyzontów wodonośnych. Obecność dużej ilości wilgoci w tym wydechowym szybie powodowała wzmożone osadzanie jonów soli na obmurzu szybu i jego korodowanie. Uszczelnienie miało odbywać się poprzez wykonanie szeregu odwiertów i iniekcji wysokociśnieniowych w technologii Jet-grouting w bezpośrednim sąsiedztwie rury szybowej.

W celu zapobieżenia powstania awarii krytycznych mogących powstać w wyniku iniekcji, zespół naukowców Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH zaprojektował system monitoringu ciągłego, mający zapewnić obserwacje zmian w szybie w czasie rzeczywistym podczas prowadzonych czynności. Projekt poprzedzono szeregiem analiz obejmujących możliwości instalacyjne, przebieg odwiertów i iniekcji oraz możliwości prowadzenia obserwacji przy wykorzystaniu systemu wizyjnego.

Zakres prac AMC: w szybie, na 5 horyzontach pomiarowych, zamontowano:

- czujniki zmian długości poziomych na każdym horyzoncie, pionowych pomiędzy horyzontami (CR18 25 firmy MEGATRON) oraz w wentylacyjnym kanale dolotowym - by badać jego przekrój,

- pochyłomierze Nivel220

- w rynienkach odwodnieniowych wykonanych na poziomie horyzontów pomiarowych umieszczono również elektrody kombinowane pH typu OSH-10-00/2d firmy Metron WCF.

Poszczególne poziomy spięto do szaf połączeniowych i dalej okablowaniem zasilająco-przesyłowym połączono ze stacją zbiorczą w nadszybiu.

Galeria