Rezerwat Bór na Czerwonem

Od stycznia do kwietnia 2024 roku nasza firma realizowała umowę na ochronę czynną Torfowisk Orawsko-Nowotarskich w rezerwacie przyrody "Bór na Czerwonem". To jeden z najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce, bo utworzony został 13 października 1925 roku. Realizacja podzielona była na 3 etapy:

1. Usunięcie sosny, kosodrzewiny i podrostu oraz biomasy z łącznej powierzchni ponad 40 ha.
2. Poprawa stosunków wodnych, w ramach której zabudowane zostały urządzenia piętrzące w postaci tam i zastawek - łącznie 26 sztuk - oraz grobla. Do likwidacji części rowów melioracyjnych otaczających kopułę torfowiska, wykorzystana została zrębkowana biomasa odstawiona z wycinki. Ta część zrealizowana została na podstawie własnego projektu.
3. Ograniczanie antropopresji poprzez wykonanie i remont infrastruktury turystycznej: ponad 300 metrów kładek drewnianych, wiaty turystycznej i tablic edukacyjnych.

Wykonanie robót budowlanych i towarzyszących im usług w ramach kompleksowych działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Bór na Czerwonem – w ramach realizacji projektu pn. „Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich”, dofinansowane zostało ze środków otrzymanych od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Celem Projektu jest poprawa stosunków wodnych na torfowisku, ograniczenie sukcesji roślinnej na torfowisku, a także skanalizowanie ruchu turystycznego i niekontrolowanej penetracji obszaru torfowiska.

Galeria